عضویت
نام محصول قیمت محصول تنظیمات
بهینه سازی مقاوم مبتنی بر داده
234 بازدید

جزئیات بیـشتر
فازي عصبي براي تشخيص خطا
233 بازدید

جزئیات بیـشتر
خطای دور سیم پیچی
232 بازدید

جزئیات بیـشتر
محدود کننده جریان خطا
247 بازدید

جزئیات بیـشتر
محدودکننده جریان خطا
7214 بازدید

جزئیات بیـشتر
خود برنامه ریزی مقاوم تحت عدم قطعیت
7128 بازدید

جزئیات بیـشتر
ریز شبکه های جزیره ای برای خودترمیمی
7077 بازدید

جزئیات بیـشتر
تاب آوری خود ترمیمی با روش ریزشبکه
6996 بازدید

جزئیات بیـشتر
تشخیص خطای سیم پیچی با تبدیل موجک و ANN
6917 بازدید

جزئیات بیـشتر
تشخیص خطای دور سیم پیچی با شبکه های عصبی
2802 بازدید

جزئیات بیـشتر
برو بالا